นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)

นโยบายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท สำนักพิมพ์เอมพันธ์ จำกัด ตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล จึงได้จัดทำนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคค (Personal Data Protection Policy) ขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 รวมถึงฉบับแก้ไขเพิ่มเติม กฎ ระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 โดยนโยบายได้อธิบายถึงการปฎิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคล เช่นการเก็บรวบรวม การจัดการข้อมูลส่วนบุคคล การใช้ การเปิดเผย รวมถึงสิทธิต่าง ๆ ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.คำนิยาม

“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึงข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ
“บริษัทฯ”
 หมายถึง บริษัท สำนักพิมพ์เอมพันธ์ จำกัด
“ผู้ใช้บริการ”
 หมายถึง นิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ผู้ที่สมัครสมาชิก ใช้บริการเข้าถึงเว็บไซต์ของบริษัท สำนักพิมพ์เอมพันธ์ จำกัด เพื่อสั่งซื้อหนังสือ และดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน

2.การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

นโยบายฉบับนี้ครอบคลุมถึงการปฏิบัติงานของทางบริษัทฯ ต่อข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับหรือจัดเก็บอันสืบเนื่องมาจาการที่ผู้ใช้บริการเข้าใช้งานเว็บไซต์ โดยบริษัทฯ จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็น ได้แก่ ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ติดต่อ อีเมล และหมายเลขโทรศัพท์ เป็นต้น

3.วัตถุประสงค์ในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะทำการเก็บรวบรวม หรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล เช่น การลงทะเบียนสมัครสมาชิกเพื่อเข้าใช้งานในเว็บไซต์ ทำการจัดส่งหนังสือจากการสั่งซื้อหนังสือผ่านทางเว็บไซต์ รวมไปถึงการติดต่อประสานงานต่าง ๆ ระหว่างผู้ใช้บริการของเว็บไซต์บริษัทฯ เท่านั้น

4.การเก็บรักษาและระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล ในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ โดยจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลตลอดระยะเวลา 2 ปีเท่านั้น เพื่อประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งไว้กับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กฏหมายกำหนดหรือกฏหมายอนุญาติให้ทำได้

5.การรักษาความมั่นคงปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ มีการใช้มาตรการด้านความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานเพื่อป้องกันการสูญหาย การเข้าถึง ทำลาย ใช้ แปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลจากบุคคลอื่น เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้ เป็นการดำเนินการตามหน้าที่ที่กำหนดตามกฎหมาย ตามคำสั่งหมายศาล ตามคำสั่งผู้มีอำนาจตามกฎหมาย หรือกรณีอื่นใดที่มีลักษณะทำนองเดียวกัน ในกรณีที่ท่านต้องการขอข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ดำเนินการร้องขอผ่านช่องทางอีเมล [email protected] โดยบริษัทจะแจ้งข้อมูลและรายละเอียดของท่านให้ทราบตามระยะเวลาอันเป็นสมควร

6.การแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านสามารถขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้มีความถูกต้องและเป็นปัจจุบันได้ด้วยตนเองผ่านทางช่องทางเว็บไซต์ หรือติดต่อเราที่ [email protected]

7.ช่องทางการติดต่อ

บริษัท สำนักพิมพ์เอมพันธ์ จำกัด
เลขที่ 87/122 ถนนเทศบาลสงเคราะห์
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร 02-954-4818