บริษัท สำนักพิมพ์เอมพันธ์ จำกัด

                 บริษัท สำนักพิมพ์เอมพันธ์ จำกัด ดำเนินกิจการการผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน แบบฝึกหัด หนังสือเสริมทักษะต่าง ๆ และสื่อประกอบการสอน และสื่อการเรียนรู้ ในระดับก่อนปฐมวัย ปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และการศึกษานอกโรงเรียน ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ

Play Video

ประวัติ/ความเป็นมา

             จากปัญหาการขาดแคลนวัสดุตำราเรียนและสื่อการเรียนรู้ของวงการศึกษาในขณะนั้น อ.โสภณ เสือพันธ์ อาจารย์สังกัดกรมอาชีวศึกษา จึงได้จัดตั้งสำนักงานขึ้น และจดทะเบียนเป็น บริษัท สำนักพิมพ์เอมพันธ์ จำกัด ในปี พ.ศ. 2534 เพื่อผลิตหนังสือเรียนและสื่อการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ โดยแรกเริ่มบริษัทได้ดำเนินการผลิตตำราเรียนระดับอาชีวศึกษาทั้งระดับ ปวช. และระดับ ปวส. ทั้งสายพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม และกิจกรรมเสริมหลักสูตรต่าง ๆ จนปัจจุบัน บริษัท สำนักพิมพ์เอมพันธ์ จำกัด ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือมากกว่า 1,000 วิชา และเติบโตขยายผลิตภัณฑ์และกิจการอย่างต่อเนื่อง

โครงสร้างองค์กร/โครงสร้างการบริหาร

บริษัท สำนักพิมพ์เอมพันธ์ จำกัด แบ่งการดำเนินงานออกเป็น 3 ฝ่ายดังนี้ 
1. ฝ่ายวิชาการ (สำนักงานใหญ่)
2. ฝ่ายการตลาด (บริษัท เอมพันธ์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด)
3. ฝ่ายผลิตและจัดส่ง

สถานที่ตั้ง

ฝ่ายวิชาการ

ตั้งอยู่ เลขที่ 87/122 ถ.เทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

ฝ่ายการตลาด และฝ่ายผลิตและจัดส่ง

ตั้งอยู่ เลขที่ 69/104 หมู่ 1 ซอยพระแม่การุณย์ ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

สินค้า/กลุ่มเป้าหมาย (ข้อมูลหนังสือที่ผลิต/กลุ่มลูกค้าปัจจุบัน)

          หนังสือของ บริษัท สำนักพิมพ์เอมพันธ์ จำกัด มีหลากหลายสำหรับทุกระดับการเรียนรู้ และครอบคลุม การจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาทั้งภาครัฐบาล และเอกชน โดยแบ่งเป็นระดับชั้นและหมวดวิชาต่างๆ ดังนี้

  1. ระดับก่อนปฐมวัย (แรกเริ่มเรียนรู้ สู่การเตรียมความพร้อมสำหรับเด็กก่อนปฐมวัย)
  2. ระดับปฐมวัย (สำหรับเด็กอายุ 3-6 ปี และมีหนังสือเสริมการเรียนรู้)
  3. ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 แบ่งออกเป็นวิชาต่างๆใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และกิจกรรม พัฒนาผู้เรียน
  4. ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 แบ่งออกเป็นวิชาต่างๆใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และกิจกรรม พัฒนาผู้เรียน
  5. อาชีวศึกษา ปวช.และปวส. แบ่งเป็นหมวดวิชาทักษะชีวิต และหมวดวิชาทักษะวิชาชีพ
  6. การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา)
  7. สื่อการเรียนการสอนอื่นๆ (สื่อแผ่นใส, สื่อแขวน, สื่อแขวนกันน้ำ, สื่อนำเสนอ, Electronic Book, เกมไม้ และอื่นๆ)

การพัฒนาบุคลากร

           บริษัท สำนักพิมพ์เอมพันธ์ จำกัด ไม่เพียงแต่มุ่งพัฒนาการผลิตสื่อการเรียนรู้เพียงอย่างเดียว เพราะการพัฒนาที่เป็นระบบ ต้องเริ่มจากภายในองค์กร จึงได้จัดกิจกรรมอื่นๆ เพื่อส่งเสริมพัฒนาบุคลากรในหลายๆ ด้าน อาทิเช่น

  1. พัฒนาด้านความสามารถในการทำงาน: บริษัทจัดให้มีการอบรมปฏิบัติการเกี่ยวกับความรู้และการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ โดยวิทยากรทั้งภายในและภาย นอกบริษัทฯ
  2. พัฒนาด้านอารมณ์และจิตใจ: บริษัทจัดให้มีการทำบุญเลี้ยงพระ ฟังธรรม เป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นสิริมงคลแก่สำนักงานและบุคลากรของบริษัท เป็นการขัดเกลาจิตใจให้แจ่มใส ไม่ขุ่นมัว เศร้าหมอง อันเป็นหนทางในการดำรงชีวิต
  3. พัฒนาในด้านร่างกาย: การออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาเป็นการสันทนาการเพื่อคลายความเครียดหลังจาก การทำงานอย่างเมื่อยล้า ทำให้เกิดความสนุกสนานสามัคคีภายในบริษัท สร้างความกลมเกลียว กระชับความสัมพันธ์ เป็นกิจกรรมหลักที่บริษัทจัดให้พนักงานได้ร่วมกิจกรรมเป็นประจำตลอดทั้งปี

การช่วยเหลือสังคมและพัฒนาองค์ความรู้

           บริษัทฯ ได้แสดงความจำนงให้การสนับสนุนงานกิจกรรมการศึกษา และการจัดหาวิทยากรเพื่อเสริมความรู้ ให้กับบุคลากรของสถานศึกษา ตามที่ทางสถานศึกษาขอความอนุเคราะห์ เพื่อให้คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา และประเทศมีการพัฒนาเพิ่มมากขึ้น